بعد از انتخاب هر گزینه،. لطفا برای لود شدن و نیز رنگی شدن تصاویر صبر کنید.
هنگامی که تصویر بطور کامل لود شد، شما می توانید با دبل کلیک، تصویر را تمام صفحه کنید
و با درگ کردن در داخل عکس پیمایش کنید.
با چرخ موس نیز بزرگ نمایی و کوچکنمایی تصویر مقدور می باشد